Obchodní podmínky e-shopu

E-shop skoncil svou cinnost. Jiz neni mozne nic z naseho e-shopu nakoupit. Dekujeme za pochopeni.

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu na webu buddymag.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem e-shopu je BUDDY DIVE, s.r.o., IČ: 22773355, se sídlem: Aloisina Výšina 443/5, 46015, Liberec XV. Zapsáno v Obchodním rejsříku v Ústí n.L. Spisová značka: C 30966 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 30966 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Uvedené ceny za expediční náklady se týkají POUZE zasílání v rámci České republiky! Do ostatních zemí pouze po dohodě předem a změně (navýšení ceny dopravy).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dodavatelem je BUDDY DIVE, s.r.o., IČ: 22773355, se sídlem: Aloisina Výšina 443/5, 46015, Liberec XV. Dodavatel je plátcem DPH. DIČ: CZ22773355 (dále jen "dodavatel") Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

2. Objednávka zboží/kupní smlouva

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém shopu na webu buddymag.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zboží bylo vyprodáno a již se nebude vyrábět, dodávat. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Prodávající poskytuje záruční dobu pouze na zakoupené výrobky. U dárkových programů se dle §628 Občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne zodpovědnost za vady. Všechny objednávky z e-shopu rozesíláme pouze po České republice. Doba dodání je zpravidla pro knihy, jednotlivá čísla časopisů a drobné zboží ostatní, oblečení Buddy 8-12 pracovních dní od uhrazení částky na náš účet, pro cyklodresy cca. 14-21 pracovních dní od úhrady objednávky, společností GP nebo Českou poštou obyčejně u časopisů, předplatného je dodávka individuální, zhruba 6 - 28 dnů, zpravidla společností Česká pošta (doporučená zásilka nebo balík). Toto platí pouze v případě, kdy nejsme na press tripu, nebo jiné cestě v zahraničí, nemáme dovolenou ad.

3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu buddymag@buddymag.cz nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu). Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na časopisy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, administraci, cestovné, balné apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případě smluv: • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, • na dodávku novin, periodik a časopisů, • spočívajících ve hře nebo loterii.

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že si objednavatel zaslanou zásilku nepřevezme ihned, ani z čase úložny, a zásilka se vrátí zpět, tak: v případě znovuzaslání zásilky je povinností předem uhradit novou částku za další expediční náklady ve stejné výši, jako je aktuálně v e-shopu buddymag.cz. Poté bude zásilka znovu zaslána objednavateli.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. dubna 2010

Od 1.4. 2012 se stává provozovatelem e-shopu společnosti Buddy Dive, s.r.o., Aloisina Výšina 443/5, 46015, Liberec XV, IČ: 22773355, DIČ: CZ22773355.

Faktura je zasílaná pouze na vyžádání, do poznámky, prosím, uveďte tuto informaci společně s nebytnými fakturačními údaji, pokud se jedná o osobu nebo společnost podnikající. Doklad není zasílán automaticky.


Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
reklama www.clear-point.cz