Zásady zpracování osobních údajů

Správce údajů

Michaela Sládková, Aloisina Výšina 443/5, Liberec a od 1.4.2012 i Buddy Dive, s.r.o., Aloisina Výšina 443/5, 46015, Liberec XV(dále jen „Správce“)

Vyslovením souhlasu dle těchto zásad souhlasí subjekt údajů se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem pro účel stanovený níže. Pro naplnění účelu mohou být osobní údaje předány ke zpracování třetí osobě. Tento souhlas je udělen pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na dobu neurčitou. Zároveň si je subjekt údajů vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.

Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila tento formulář, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb a dodávky výrobků a dále nabízení výrobků a služeb subjektu údajů. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

GDPR (General Data Protection Regulation) nahradí směrnici ČR 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto Vás žádáme o udělení souhlasu se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Vámi poskytnutých správci osobních údajů, kterým je BUDDY DIVE, s.r.o. IČ: 22773355.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je použití osobních údajů pro účely činnosti správce tj. redakční činnost, vydavatelská činnost, publikační činnost, mediální činnost, nakladatelská činnost, propagační činnost, zasílání informačních, marketingových a obchodních sdělení. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů nebo v písemné podobě a v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR dle výše popsaného, tak na tento e-mail neodpovídejte. V opačném případě Vás žádáme o vyjádření písemného nesouhlasu (na tento e-mail) a my Vaše osobní údaje z naší databáze odstraníme. Tímto souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv písemně zrušit. Rádi bychom Vás současně požádali o vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naší firmy prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud souhlasíte i nadále se zasíláním informačních e-mailů s novinkami, akcemi a speciálními nabídkami, informacemi a to nejvýše 1 e-mailovou zprávu za každý 1 měsíc, nemusíte nyní reagovat. V případě nesouhlasu nám, prosím, sdělte své jméno a my Vás z naší databáze vyřadíme nebo si sami zaškrtněte na webu buddymag.cz u svého účtu, že zasílat e-maily s novinkami, akcemi, nabídkami, nechcete.

GDPR 2018

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že kontaktní emailová adresa fyzické osoby poskytnutá Úřadu průmyslového vlastnictví nad rámec zákonných povinností nebude moci být bez udělení souhlasu této osoby po 25. 5. 2018 Úřadem zpracovávána.

Aby Vás Úřad nadále mohl informovat a využívat Vaši emailovou adresu za účelem zasílání upozornění na blížící se konec platnosti průmyslových práv a lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu/prodloužení platnosti průmyslových práv, k zasílání upozornění na nedostupnost elektronických služeb nebo k zasílání informací o připravovaných vzdělávacích akcích Úřadu, dovoluje si Vás Úřad požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vaší kontaktní emailové adresy pro každý z uvedených účelů zvlášť. Udělení souhlasu je dobrovolné a svobodné a souhlas je možné kdykoli odvolat. Zaškrtnutím okénka dáváte svůj souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, poštovní adresy k zasílání časopisu, telefonu v případu problémů s předplatným či nákupem na e-shopu na webu buddymag.cz.

Správce údajů

Michaela Sládková, Aloisina Výšina 443/5, Liberec a od 1.4.2012 i Buddy Dive, s.r.o., Aloisina Výšina 443/5(dále jen „Správce“)

Správcem Vašich osobních údajů je společnost BUDDY DIVE, s.r.o. IČ: 22773355., zapsaná v OR vedeném Městským soudem v (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo) • Informace o nákupních zvyklostech

Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru buddymag.cz, který Vám umožní pohodlnější nakupování a správu objednávek na e-shopu buddymag.cz a plnění závazku z kupní smlouvy v případě Vašeho nákupu na buddymag.cz. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na redakce@buddymag.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě nákupu na buddymag.cz máme povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost BUDDY DIVE, s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste na buddymag.cz zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz u Vaší registrace na našem webu buddymag.cz. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu buddymag.cz, marketingové analýzy a e-mailing • dopravců v případě zaslání zboží • poskytovatelů platebních služeb

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: redakce@buddymag.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně.

Zpracování osobních údajů

Více informací o právech

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás; g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás. 2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení, 4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů; c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, 5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: - zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web: https://www.uoou.cz.

Děkujeme za Vaši důvěru a Váš čas, který jste našemu sdělení věnovali, a přejeme Vám příjemný den. Váš BUDDY tým


Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
Z našeho e-shopu
reklama www.fourthelement.cz